Ogłoszenia i Intencje


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ ADWENTU

  08.12.2019–14.12.2019 r.

 

 1. Dziś Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Od godz. 12.00 do 13.00 tzw. Godzina Łaski, U jej początków są objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiari, w których zapewniała, że “Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.”
   
 2. Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które będzie głosił ks. Zbigniew Raj proboszcz z Rossoszycy. Nasz ksiądz proboszcz dzisiaj i jutro głosi rekolekcje w Boleszczynie dekanat Dobrski, dlatego polecajmy naszego księdza proboszcza naszym modlitwą.
   
 3. Od dzisiaj możemy również uczynić radość dzieciom z naszej parafii biorąc serce z choinki i przygotowując paczkę świąteczną, tak jak w latach ubiegłych. Prosimy o przynoszenie paczek do 17.12.2019, czyli do zakończenia rekolekcji, oraz przypinanie serc do zrobionych paczek.
   
 4. Rozprowadzane są adwentowe świece Caritas, małe w cenie 5 zł, duże 15 zł, oraz młodzież rozprowadzać będzie sianko z modlitwą na stół wigilijny oraz obrazki świąteczne.
   
 5. W tym tygodniu opłatki roznoszone będą:

09.12 Poniedziałek:
13.00 – Górka, Grabowe, Grabczyna, Kędziorki,
17.00 – ul. Południowa

10.12 Wtorek
9.00 – Podgór, Podbór, Podgórz,
17.30 – ul. Chopina

11.12 Środa
9.00 – Winnica,
17.30 – ul. Kościelna

12.12 Czwartek
9.00 – Wielany
17.30 – ul. Paderewskiego  

13.12 Piątek
9.00 – Lichnowo, Tobółka, Polic,
17.30 – ul. Pogorzelna

14.12 Sobota
9.00 – Dębicz

 1. Bóg zapłać rodzinie z Pąchowa za ofiarę 100 zł, na remont ławek, dziękuje również za dzisiejszą tacę inwestycyjną.
   
 2. Tygodnik Idziemy.
   
 3. W czwartek o godz. 13.30 odbył się pogrzeb śp. Lecha Adamczewskiego l. 73 z Wielan. 
  We wtorek o godz. 13 30 odbędzie się pogrzeb śp. Władysława Jankowskiego l.71 z ul. Chopina, natomiast w środę o godz. 12 odbędzie się pogrzeb śp. Jana Kałużnego l.85 z Winnicy.
   
 4. Niech Bóg nam błogosławi na kolejny tydzień pracy i nauki.  

 

 

Intencje mszalne par. pw. św. Stanisława BM w Kramsku,

 9.12.2019 – 15.12.2019 r.

 

 

9 Grudnia

Poniedziałek

   700 + Urszula Mikorska – int.  brata Jana z rodziną, pg

   700 + Stanisława, Franciszek, Barbara Kubsik – int. rodziny

1700 + Wiesław Stasiński imieninowa – int. córek Agaty i Elżbiety z rodzinami

 

10  Grudnia

Wtorek

 

   700 + Stanisław Szady – int. Janickich z Budzisławia, Jacka Janickiego i Marty  Sosnowskiej z rodziną, pg

   700 + Jan Szurgot 11 r. śm. – int. rodziców

  1700 + Marianna Chatłas (z ul. Kolejowej) – int. Anny Starosty z mężem, pg

  1700 + Kazimiera i Kazimierz Kaczmarek – int. syna z rodziną

 

11  Grudnia

Środa

 

   700 + Józef Bąk – int. Asi i Piotra Wojciechowskich z synem, pg

   700 + Zygmunt Woźniak – int. kuzyna Zygmunta Marciniaka z rodziną

 1700 + Irena Trafna – int. córki Agnieszki z mężem, pg

 1700 + Krystyna Antczak – int. syna Franciszka z żoną, pg

 1700 + Zdzisław Adamczyk – int. żony z rodziną

 

12 Grudnia

Czwartek

  700 + Sabina Janowska – int. Przybyszów i Kapustów z rodzinami, pg

  700 + Zbigniew Jerzykowski – int. syna Piotra z rodziną

 1700 + Genowefa Sochacka – int. Heleny, Grażyny i Ryszarda Kamińskich, pg

 1700 + Franciszek, Marianna i c. r. Pigułów – int. Pigułów z Kramska

13  Grudnia

Piątek

 

  700 + Stefania Augustyniak – int. wnuczki i chrześniaczki Bogumiły z mężem, pg

  700 + Henryk Lewandowski – int. Jacka i Wiolety Korcz z rodziną, pg

  700 + Jakub Antas – int. Sabiny Augustyniak z dziećmi, pg

   1700 +  Msza św. zbiorowa za zmarłych

14  Grudnia

Sobota

   700 O Boże bł. oraz opiekę MB dla Sylwii Michalskiej w 18 ur. – int.  rodziców, rodzeństwa i dziadków
  1700 + Bogumił Wujko – int. syna Piotra z żoną i dziećmi, pg

  1700 + Helena i Franciszek Miastkowscy, Franciszek Miastkowski,  Irena Stermińska – int. rodziny Miastkowskich

 

15  Grudnia

III

Niedziela Adwentu
Gaudete

I Dzień Rekolekcji

   730 + Adamina i Józef Michalscy – int. córki

   900 + Kazimiera i Józef Tylkowscy, Henryk Kozłowski – int. rodziny

  1030 + Tadeusz i Piotr Karczewscy – int. syna Tadeusza z żoną

  1200Za parafian

  1600  + Eugeniusz Gasztka 10 r. śm., Józef Gasztka 22 r. śm. – int. żony i mamy z rodziną

Mszę świętą gregoriańską poza parafią za Józefę Golon sprawuje ks. Zbigniew Łukasik.

 


PK/2/05/2018                                                                             Kramsk, 2019-05-27

                                  Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego   w trybie zapytania ofertowego na zadanie  „Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku”

            Zamawiający – Parafa Rzymsko – Katolicka  p.w.   św.       Stanisława B. M. ul. Kościelna 2,  62-511 Kramsk informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku” zostaje unieważnione bez podania przyczyny (zgodnie z punktem 12  zapytania ofertowego z dnia 25.04.2019 r.) 

                                                                                                          Z poważaniem

Otrzymują:

Okoń Radosław Zakład Usługowy „Diuna” ul. Ks. Skorupki 11/8 85-156 Bydgoszcz

Oleksy Konserwacja Zbytków Michał Oleksy ul. Suleckiego 4G / 57  87-100 Toruń

Renowacja Zabytków, Architektury i Kamienia ul. Jarosława Iwaszkiewcza  34/9 Warszawa

 1. a/a
 2. strona internetowa Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

PK/1/06/2019

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym „Renowację zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu  Parafialnym w Kramsku”

1.Zamawiąjący Parafia Rzymsko – Katolicka św. Stanisława B.M. 62-511 Kramsk, ul. Kościelna 2 NIP: 665-25-50-853

2. Przedmiot zamówienia:

Usługi

 Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tytuł zadania godnie z wnioskiem  o dofinansowanie: ” Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu  Parafialnym w Kramsku „

Ogłoszenie upublicznione jest na:

Stronie Zamawiającego: http://www.parafia-kramsk.pl 

Bazie konkurencyjności: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

W siedzibie zamawiającego: tablica ogłoszeń

3. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019 r.

4. Kryteria wyboru oferty i metodologia oceny kryteriów:

Oferent jest zobowiązany do umieszczenia w ofercie danych pozwalających na ocenę oferty według poniższych kryteriów:

Lp. Kryterium oceny oferty Waga kryterium
1 Wartość łączna oferty w PLN 60 %
2 Liczba miesięcy udzielonej gwarancji    40%
  Razem 100%

Sposób przyzwania punktacji za spełnienie kryterium:

Oceniania oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsca pop przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

4.1. Kryteria wyboru oferty

Nazwa kryterium: cena

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cmin

Pc = ——- × 60

 Cb

gdzie:

Pc = punktacja badanej oferty za kryterium „cena”;

Cmin = Cena oferty najtańszej;

Cb = Cena oferty badanej.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Nazwa kryterium: „liczba miesięcy udzielonej gwarancji”  

Punkty za kryterium liczba dni realizacji  zamówienia  ” zostaną obliczone według wzoru:

Lmin

Pt = ——- × 40

 Lb

gdzie:

Pt = punktacja badanej oferty za kryterium „liczba miesięcy udzielonej gwarancji ”;

Lmin = największa liczba miesięcy udzielonej gwarancji wg ofert

Lb = liczba miesięcy udzielonej gwarancji oferty badanej .

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta,  która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa  liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi , który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.2. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedna ofertę takiej samej ilości punków wyliczonych wg ww. kryteriów wybór nastąpi w oparciu o: Kryterium Cena – wybór oferty tańszej

4.3. Wartość ofert podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN wg kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia oferty.

5. Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne warunki zamówienia: 

Renowacja dwóch nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku, działka nr 220.

 1. Pomnik nagrobny z 1835 roku Nagrobek Franciszka Sempołowskiego 
 2. Pomnik nagrobny ks. Ludwika Potrzobowskiego

Zakres prac określony w załączniku: zakres prac konserwatorskich

7. Założenia:

a) Zadanie opisane w niniejszym zapytaniu nie może być dzielone. Dopuszcza się do rozpatrzenia jedynie oferty obejmujące realizację całego zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta lub grupę działających wspólnie oferentów.

c) W przypadku składania ofert wariantowych ciężar udowodnienia iż wariant dla danego przedmiotu / urządzenia jest równoważny z pożądanym przez Zmawiającego leży na oferencie. Przy składaniu oferty wariantowej za wariant przyjmuje się urządzenie, które spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego cechy pod względem funkcjonalnym, gwarancyjnym, estetycznym, użytkowym, technicznym.   

6. Zawartość oferty:

Zasadnicze elementy wymagane w ofercie:

Oferta winna zawierać przynajmniej:

– pełna nazwę oferenta

– pełną nazwę zamawiającego

– pełną nazwę zdania

– wartość netto i brutto  poszczególnych urządzeń 

– łączną wartość oferty netto i brutto po uwzględnieniu  ewentualnych upustów.

– Datę oferty

– Datę ważności oferty ( wymagane minimum 3 miesiące)

– Czas realizacji zadania ( w dniach od podpisania kontraktu)

– oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątka firmową oraz powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

– oferta sporządzona w języku innym niż polski powinna być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego

– podanie w miesiącach okresu gwarancji

– opis parametrów każdego urządzenia

7. warunki udziału w postępowaniu.

Oferenci muszą spełnić łącznie poniższe warunki:

a)  posiadać uprawnienia do wykonywania  działalności  gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegać wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu. W celu potwierdzenia spełnienia  niniejszego warunku Oferenci  zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: aktualny odpis elektroniczny z właściwego rejestru sądowe lub aktualne elektroniczne zaświadczenie o wpis do ewidencji działalności  gospodarczej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów w ofercie muszą zostać złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) – nie dołączenie wymaganego poświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w branży ramach której mieści się zakres niniejszego zamówienia – potwierdzenie spełnienia tego warunku badane będzie na podstawie oświadczenia oferenta dołączonego do oferty (załącznik nr 1 do niniejszego  zapytania). Nie dołączenie do oferty oświadczania powoduje odrzucenie oferty.

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia – potwierdzenie spełnienia tego warunku badane będzie na podstawie oświadczenia oferenta dołączonego do oferty (załącznik nr 1 do niniejszego  zapytania). Nie dołączenie do oferty oświadczania powoduje odrzucenie oferty.

d) posiadać zaplecze techniczne i kadrowe do wykonania niniejszego zamówienia – potwierdzenie spełnienia tego warunku badane będzie na podstawie oświadczenia oferenta dołączonego do oferty (załącznik nr 1 do niniejszego  zapytania). Nie dołączenie do oferty oświadczania powoduje odrzucenie oferty.

2. Jeżeli Oferent ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7 ppkt a) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania potwierdzający, że nie ogłoszono wobec niego upadłości ani nie otarto jego likwidacji.

8. Sposób, miejsce  i  termin złożenia oferty:

a) Ofertę złożyć należy do dnia  28 czerwca  2019. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego:

Parafia Rzymsko – Katolicka św. Stanisława B. M. ul. Kościelna 2, 62-511 Kramsk

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego

b) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie / paczce opatrzonej napisem:

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE   „Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku”

c) na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta

d) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez rozpatrzenia.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca  2019r. o godzinie  9.00  w siedzibie Zamawiającego:

Parafia Rzymsko – Katolicka św. Stanisława B. M. ul. Kościelna 2, 62-511 Kramsk

9. Warunki wykluczenia Oferenta z postępowania

W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty:

 1. Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

–  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z zamawiającym

– pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania (załącznik nr 1 do  niniejszego zapytania) 

10.  Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji  ofert

a) Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowo prze upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zamawiającego,  a termin składania ofert zostanie przedłużony o 7 dni kalendarzowych.

b) Zmiana złożonej oferty przed terminem składania  ofert jest możliwa jedynie w drodze wycofania oferty złożonej i ponownego złożenia poprawionej oferty przed terminem otwarcia ofert.

11. Odrzucenie oferty

Odrzuceniu podlegają oferty;

– których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

– złożone prze oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego  bez podania przyczyny oraz ponowne rozpisanie postępowania  w tym samym zakresie.

 1. Kluczowe zapisy umowy o realizację zadania
 2. Oferta wybrana do realizacji stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą
 3. Termin realizacji  zamówienia (30 listopada  2019 r.) może zostać wydłużony  jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności  niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez strony i na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
 4. Cena brutto przedstawiona w ofercie wybranej do realizacji  zawiera wszystkie opłaty niezbędne do wykonania zakresu zamówienia i nie może zostać zmodyfikowana.

14. Poufność danych

Oferent przystępując do zapytania ofertowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych zawartych w ofercie na potrzeby związane z przeprowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego oraz na potrzeby związane z realizacją, rozliczeniem, kontrolą i audytem Umowy o dofinansowanie zadania zawartej przez Zamawiającego z Województwem Wielkopolskim. 

 Inwestycja współfinansowana jest ze środków EFRROW  w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Anna Kasprzak Inspektor ds. informacji europejskiej tel. 791259078, email: gciekramsk@wp.pl; faks 632470311

                                                                                              Proboszcz

                                                                                              /-/ Ks. prałat Sławomir Kasprzak

Załączniki:

 1. Zakres prac konserwatorskich  – zał. nr 1
 2. Wzór oświadczeń Oferenta – zał. nr 2
 3. Wzór umowy – zał. nr 3
 4. Oświadczenie RODO – zał. nr 4

Kramsk, 02.07.2019 r.

Protokół wyboru oferty spośród złożonych w związku z zapytaniem ofertowym

„Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na cmentarzu parafialnym w Kramsku”

W wyniku otwarcia ofert stwierdza się, ze na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym w przedmiotowej sprawie wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto Czas gwarancji
1 2 3 4 5
1. PRACOWNIA RZEŹBY I KONSERWACJI KAMIENIA IWO MAJ 62-025 Kostrzyn ul. Dąbrowskiego 21A 56 000,00 0 miesięcy
2. REVITAL ARTE 99-150 Grabów ul. Reymonta 1 60 274,54 144 miesiące

Koperty z ofertami były nienaruszone. Do otwarcia dopuszczono ofertę nr 1 i nr 2. Po otwarciu nie wykluczono żadnej z nich.

Po dokonaniu oceny poszczególne oferty uzyskały następujące ilości punktów;

Oferta nr 1:

a) za kryterium cena: Pc =  x 60 = 60;

b) za kryterium liczba miesięcy udzielonej gwarancji: : Pt =  x 40 = 0;

Oferent nie podał liczby miesięcy udzielonej gwarancji.

Łączna liczba punktów uzyskana przez Oferenta: 60,00

Oferta nr 2:

a) za kryterium cena: Pc =  x 60 = 0,93 x 60 = 55,8

b) za kryterium liczba miesięcy udzielonej gwarancji: : Pt =  x 40 = 40;

Łączna liczba punktów uzyskana przez Oferenta: 95,80

Zwycięską ofertą jest oferta nr 2.

/-/ ks. prał. Sławomir Kasprzak- proboszcz parafii pw. Św. Stanisława BM w Kramsku.

Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku realizuje  zadanie  pn. „Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku” mające  na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Wielkopolski Wschodniej oraz kształtowanie wśród społeczności lokalnej odpowiedzialności za kultywowanie tradycji poprzez renowację zabytkowych pomników na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku.

Zadanie  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa  lokalnego 

Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania wynosi 50.100 zł 

Okres realizacji 31.07.2018 r. – 31.12.2019 r.